Festival Program

Took place

Sing, the faithful, together – chants of Czech and German Reformation

Date
Friday 12. 9. 2014 from 6:00 pm
Ticket price
90 CZK - 180 CZK

Newsletter SHF

Don't miss any concert or news, subscribe to our festival newsletter.

Sing, the faithful, together – chants of Czech and German Reformation

Schola Gregoriana Pragensis
David Eben, umělecký vedoucí

Programme:
PROCESÍ
Píseň Zpívejme věrní společně (Rohův kancionál českých Bratří „Piesně Chval božských“, 1541)
Johann Walther (1496–1570) – Vater unser im Himmelreich /Otče náš v království nebeském

JAN HUS, POČÁTKY REFORMACE
Nešpory ke svátku Mistra Jana Husa:
Antifona Iubilans olim honore / Jásá město pražské – Žalm 109
Antifona Fide firma / V pevné víře a blahé naději – Žalm 112
(ze starokališnického antifonáře z Ostřihomi, cca 1590)
Jezu Kriste ščedrý kněže (Husova oblíbená píseň z konce 14. století, zpívaná v Betlémské kapli)

ADVENT
Introitus Rorate celi / Rosu dejte nebesa shůry – gregoriánský chorál a moteto (Codex Speciálník, 1500)
Pán Bůh všemohoucí – sekvence s písněmi
Poslán jest od Boha anjel
Jan Traján Turnovský (1550–1606) – Všichni věrní křesťané (Benešovský kancionál, 1580)

VÁNOCE
Introitus Puer natus est / Chlapec se nám narodil (Franusův kancionál, 1505)
M. Praetorius – píseň Puer natus in Bethlehem / Ein Kind ist uns geboren
Lectio evangelii Factum est cum baptizaretur / A stalo se, když byl pokřtěn
Motetus Unde gaudent angeli – Eya Dei iherarchia – Nostra iocunda curia / Proto se radují andělé i archandělé

DOBA POSTNÍ
Jan Traján Turnovský – píseň Kristus příklad pokory (Benešovský kancionál, 1580)
Antifona Deus meus eripe – Žalm 30 In te Domine / Bože můj, vysvoboď mne
M. Praetorius – píseň Aus Tiefer Not schrei ich zu dir / Z hlubokosti volám k Tobě (text M. Luther – parafráze žalmu 130)

VELIKONOCE – VZKŘÍŠENÍ
Kyrie Paschale / Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
Píseň Cantio Surrexit Christus hodie / Dnes vstal Kristus z mrtvých (Franusův kancionál, 1505)
Píseň Christ ist erstanden – Buoh všemohucí (Jistebnický kancionál)
Moteto Christus surrexit vinctos – Chorus nove – Cristus surrexit (Franusův kancionál, 1505)

BOŽÍ TĚLO
Sequence Ave caro Christi / Buď pozdraveno, Tělo Kristovo
Jan Traján Turnovský (1550–1606) – píseň Ráčil paměť zústaviti
Offertorium Sacerdotes incensum / Kněží obětují Bohu kadidl (Franusův kancionál, 1505)
Petrus Wilhelmi de Grudencz (1. pol. 15. stol.) – moteto Panis ecce – Panis ewus – Pange exul – Patribus veteribus – Tantum ergo / Hle, chléb andělů

To this date we have organized for you 1288 Concerts